İcra ve İflas Hukuku

Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklarını alamayan alacaklının talebi ile alacağın devlet tarafından borçludan tahsil edilmesi sürecinde uygulanan ve tahsil edilmesini belirleyen hukuk dalına, icra ve iflas hukuku denmektedir. Alacakları borçlu tarafından zamanında ödenmeyen alacaklı taraf, zor kullanarak alacaklarını tahsil etmesi mümkün değildir. Böyle bir durumda borçluya karşı zorlama yani cebri icra yalnızca kamu otoritesi tarafından ve yasal düzenlemelere göre gerçekleştirilmektedir. Alacaklı alacağını tahsil etmek için icra takibi başlatmalıdır. Alacağın tahsili için İcra ve İflas Kanunu’nda birden fazla yöntem düzenlenmiştir. Kanunda düzenlenen icra takip türlerini genel olarak, ilamsız icra takibi, ilamlı icra takibi, kambiyo senetlerine özgü icra takibi, ipotek takibi, rehin takibi ve benzeri şeklinde belirtebiliriz.

İcra ve İflas Kanunu’nda takip türleri düzenlendiği gibi ayrıca icra iflas hukukundan kaynaklanan davalar da düzenlenmiştir. Bunları genel olarak belirtmek gerekirse; ihalenin feshi davaları, kıymet takdirine itiraz davaları, istihkak davaları ile meskeniyet iddiası ve İİK’ dan kaynaklanan tasarrufun iptali davaları en sık karşılaşılan davalardır.

Alacaklı tarafından başlatılan icra takibine karşı borçlu İcra İflas Kanunu’nda düzenlenen sürelere uygun olarak itiraz etmesi halinde İcra Dairesi tarafından icra takibi durdurulur. Borçlunun icra dairesine yaptığı itiraza ilişkin alacaklı tarafından itirazın iptali davası veya itirazın kaldırılması davası açılıp davanın kazanılmasını müteakip kararın icra dairesine bildirilmesi ile icrai işlemler yeniden başlamaktadır.

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile takip, ilamsız icra takibine göre borçlunun itirazlarının sınırlı olduğu ve alacaklının alacağını daha hızlı alabildiği icra takibidir. Borçlunun itiraz sebepleri sınırlı olduğu ve alacaklının elinde kambiyo senedi olduğu için alacaklılar tarafından sıkça izlenen icra takip yoludur. Son olarak vadesi gelmeyen senetlerin icraya konulması belirli şartlara tabi olup bu konuda detaylı bilgi almak isteyen alacaklıların bir avukattan hukuki yardım alması gerekmektedir.

İlamlı icra takiplerine borçlunun itiraz etme hakkı bulunmamakta olup borçlu sadece ilam içeriği ile takip içeriğinin farklı olduğu ve ilamın kesinleşmeden takibe konulamayacağı konusunda itiraz hakkı bulunmaktadır. Borçlu bu tarz itirazlarını icra dairesine değil görevli ve yetkili mahkemeye yapmak zorundadır.

Evren Hukuk Bürosu olarak, İcra ve İflas Hukuku alanında, bireysel ve ticari işlemlerden doğan borç ve alacakların tahsili ile icra ve iflas süreçlerinin yürütülmesinde, alacaklı ve borçlu arasındaki davalarda uyuşmazlıkların çözümü için hizmet veriyoruz.

Evren hukuk bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz aşağıdadır.

 • Çek ve senede dayalı alacakların tahsili için, icra takibi yapılması,
 • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için, icra takibi başlatma,
 • Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi ve buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi,
 • Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için, itirazın iptali davası açılması ve dava sürecinin takibi,
 • Haksız ve mesnetsiz alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması ve dava sürecinin takibi,
 • Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanların korunması, gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması,
 • Alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılmasında hukuki destek verilmesi,
 • İflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibinin yapılması,
 • İflas davası süreci ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının korunması,
 • En az hasarla iflas ettirilmesi hususunda gerekli analiz çalışmalarının yapılması, iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi
 • Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilan edilmesi,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması
İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.