İdare Hukuku

İdare hukuku, kamu hukukunun bir alt dalıdır. Genel anlamda idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kurallar bütününe idare hukuku denmektedir. Başka bir deyişle, ; idarenin teşkilatını, yetki ve görevlerini, bireylerin haklarının ihlaline karşı bireysel çözümleri belirleyen kuralları ifade eder. Bu kurallar, kamu hukuku kurallarından ibaret olabileceği gibi özel hukuk kuralları da olabilir. İdari hukukundan doğan uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenir. Evren Hukuk Bürosu olarak, idare hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı müvekkillerin hak kaybı yaşamaması adına danışmanlık ve avukatlık desteği sunmaktayız.

İdari Yargıda Dava Türleri Nelerdir?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. Maddesinde dava türleri düzenlenmiştir. Buna göre, idari işlemlerin unsurları olan yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurlarından birinde sakatlık olması halinde hukuka aykırı idari işlemin iptali için menfaatleri ihlal edilen kişiler tarafından açılan dava türü iptal davalarıdır. İdari işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar gören kişiler tarafından açılan dava türü ise tam yargı davalarıdır.

İptal ve Tam Yargı Davaları Arasındaki Farklar

 • Her iki dava türünde de yargılama usul kuralları aynıdır.
 • İptal davalarına sadece idari işlemler konu olduğu halde, tam yargı davasına, idari işlemler, idari eylemler, idari sözleşmeler konu olmaktadır.
 • İptal davasında davayı açan kişiye, davaya konu idari işlemin iptalini isteme olanağı sağlanmaktadır. Ancak tam yargı davasında, davacıya bir hakkın yerine getirilmesi, saldırının durdurulması, eski durumun geri getirilmesi, uğranılan zararın giderilmesi gibi farklı olanaklar sağlanmaktadır.
 • Tam yargı davaları öznel niteliğe sahiptir. ( yani sonuç sadece tarafları bağlar). İptal davaları niteliği ise nesneldir. ( duruma göre genel etkilidir.)
 • Tam yargı davasında davacı bir hakkın ihlal edildiğini öne sürmektedir. İptal davası açabilmek içinse bir hakkın ihlal edilmesi gerekmemektedir. Sadece bir menfaat ihlali olması yeterlidir.

İdare Hukukunun Özellikleri Nelerdir?

İdare hukuku yeni/genç bir hukuk dalıdır.
İdare hukuku mevzuat birliği olmayan (dağınık, tedvin edilmemiş) bir hukuk dalıdır. Bu yönü ile ceza hukuku, ticaret hukuku gibi diğer alanlardan farklıdır.
İdare hukuku içtihatlara dayanır. Düzenlilik ilkesi, Süreklilik ilkesi, Yetki ve usulde paralellik ilkesi, kamu hizmetlerinin değişkenliği ilkesi anayasal ve yasal ilkeler değildir. Yargı içtihatlarıyla belirlenmiş ilkelerdir.
İdare hukuku amacı, kamu yararını gerçekleştirmektir.
İdare hukuku eşitsizlik ilkesi üzerine inşa edilmiş bir hukuk dalıdır.
İdare hukukundan doğan davalar idari yargıda çözümlenmektedir.
İdare hukuku alanı bağımsız bir hukuk dalıdır.
İdare hukukunun temel işlevi idareyi hukuka bağlamaktır.
İdare hukuku anayasa hukukunun somutlaşmış halidir.
İdare hukukunda yapılan idari işlemler, genel olarak kişilerin statülerinde değişiklik yapan işlemlerden oluşmaktadır.

Evren hukuk bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz aşağıdadır.

 • İdarenin sorumluluğuna ilişkin tazminat davaları,
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
 • İdareye karşı tam yargı davası,
 • İdari para cezalarına itiraz edilmesi ve iptal davaları,
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar ve imar davaları,
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları,
 • Kamulaştırma ile ilgili davalar,
 • Memur davaları yürütülmesi,
 • Öğrenci davaları açılması,
 • Karayolları Trafik Davalarının sonuçlandırılması,
 • İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması,
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi
İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.