İş Hukuku

İş hukuku, işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri vb. konu alan hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. İş hukuku bütün çalışanları ve bütün ilişkileri değil sadece statüsünde iş görenleri ve ücret ödeyenleri ilgilendirmektedir. Çalışma ilişkilerinde amaç zayıf taraf olan işçiyi korumaktır. İş-işveren-devlet arasındaki ilişkiye iş hukuku denir. İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklar kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir. Fakat iş mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir.

İş hukukunda her zaman işçinin haklarının korunması öncelikli olandır. İş Kanunu’ndaki düzenlemelerin bir çoğu ile işçi lehine, işçinin emeğinin sömürülmemesi ve işçinin haklarının ihlal edilmemesi amaçlanmıştır. Örneğin işçilere asgari ücretin altında ücret verilmemesi gibi işçi lehine emredici kurallar içermektedir. Ayrıca iş hukukunda herhangi bir hükümle ilgili tereddüt yaşanması halinde işçi lehine karar verilmektedir. Belirttiğimiz gibi, kanun koyucu tarafından kanunda bu şekilde emredici ve nispi emredici hükümlere yer verilmesinin amacı işçinin emeklerinin sömürülmemesi ve işçi haklarının zedelenmemesidir.

İş Hukukunun Kapsamı

İş sözleşmesine göre çalışanlar İş Kanunu kapsamına girmektedirler. İş hukuku, bütün işyerlerine bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine, faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

İş Hukukunun Temel Kavramları

İş hukukunun temel kavramları 5 gruba ayrılmaktadır. Bunlar; işçi,işveren, işveren vekili,alt işveren(taşeron), işyeri/işletme’dir.

İş Sözleşmesi Nedir?

İş sözleşmesine göre çalışan gerçek kişiye işçi denir. İşveren ise işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi olmayan kurum ve kuruluşlardır. İş sözleşmesi, bir tarafın iş görmeyi kabul ettiği, diğer tarafın da ücret ödemeyi kabul etmesi sonucu ortaya çıkan sözleşmedir. İş sözleşmesine diğer sözleşmelerden ayıran 4 temel unsur bulunmaktadır. Bunlar ücret, iş görme ve bağımlılıktır.

İş Sözleşmesinin Özellikleri Nelerdir?

İş sözleşmesi belirli veya belirsiz bir süre içerisinde işçi ve işverene hak ve borçlar yükleyen, taraflar arasında kişisel ilişkiler kuran, iki taraflı ve sürekli borç ilişkisi doğuran bir özel hukuk sözleşmesidir.

Evren Hukuk Bürosu olarak iş hukuku alanında ortaya çıkan ihtilafların sulh veya dava yoluyla çözümünde müvekkillerin yanındayız. Evren Hukuk Bürosu, iş hukuku alanında hizmet vermekte olup hem işveren hem de işçi vekilliğini yapmaktadır.

Evren hukuk bürosu olarak iş hukuku alanında müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz:evren hukuk bürosu olarak iş hukuku alanında müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz aşağıdadır.

 • İşe iade davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ve sair haklara ilişkin olarak açılacak davaların hazırlanması ve dava sürecinin takibi
 • Hizmet tespit davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi
 • Fesih ihtarnamesi hazırlanması
 • Haklı fesih ve sonrasındaki dava süreçlerinin takibi
 • İş Hukuku’nda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında, şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasının sağlanması ve sorunsuz olarak işleyişinde yasal çerçeve içinde iş hukuku danışmanlığı hizmeti verilmesi
 • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması
 • İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde hukuki destek sağlanması
 • İş Kanunu maddeleri ve iş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında, iş sözleşmelerinin hızla revize edilmesi, tüm mevzuat uyumsuzluklarını ortadan kaldırılması
 • İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi ve şartlarının hazırlanması
 • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında, tarafların kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibinin yapılması
 • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerinin sürdürülmesi ve danışmanlık verilmesi
 • Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin kaleme alınması
 • Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimlerle ilgili danışmanlık verilmesi
 • İnsan kaynakları departmanlarına ve yöneticilerine yürürlükteki iş kanunu maddeleri ve mevzuatı hakkında eğitsel amaçlı seminler ve farkındalık arttırma programları düzenlenmesi
 • Yasal mevzuat ve idari uygulamalar konusunda sürekli bilgilendirme
 • Taşeronlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi, şirket yönetmeliklerinin oluşturulması ve yönetime destek olunması
 • Rekabet etmeme yükümlülüklerinin düzenlenmesi: Büyük ölçekli şirketlerin iş hukukuna ilişkin programlarının şekillendirilmesinde hukuki destek sağlanması
 • Şirket üst düzey yöneticilerine iş hukukuna ilişkin eğitsel seminerler verilmesi
 • İş hukuku dava dilekçelerinin hazırlanması
 • İş hukuku davalarında, çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde ve İş Hukukuna ilişkin her türlü ihtilafların çözüm sürecinde temsil etme ve hakların savunulması
İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.