Miras Hukuku

Miras hukuku, bir gerçek kişinin ölmesi halinde bu kişiden geriye kalan malvarlığının yani terekesinin Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen şekilde kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Türk Medeni Kanunu’nun 3. Kitabında miras hukuku düzenlenmiştir. Medeni Kanuna göre kişilik ölümle sona ermektedir. Ancak kişi öldükten sonra sahip olduğu hak ve borçlar son bulmaz. Geniş anlamda bu durumu düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denmektedir.

Miras hukukunda yasal ve atanmış mirasçı olmak üzere iki çeşit mirasçı vardır. Atanmış mirasçı, yasal olarak miras bırakan kişinin mirasçısı olmadığı halde, miras bırakan kişinin iradesiyle mirasçı olma hakkı kazanan kişilerdir. Yasal mirasçı ise, zümreye yani dereceye sahip olan kişilerdir. Birinci derece ölen kişinin alt soyudur. Yani miras bırakanın çocukları, torunları ve daha sonrakiler mirasçıdır. Çocuklar eşit olarak mirasçıdır. İkinci derece yani ikinci zümre mirasçıları, miras bırakanın üstsoyunu oluşturmaktadır. İkinci derece mirasçılar, miras bırakanın anne ve babalarıdır. Anne ve baba yine eşit olarak mirasçılardır. Miras bırakan kişiden önce ölen anne ve babanın yerini her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Miras hukukunda mal paylaşımı zümre sistemiyle yapılmaktadır. Zümrenin derecesine göre ise mal paylaşım oranları belirlenmektedir. Mirasçılar ve tereke, ölüm anına göre tespit edilir. Evren Hukuk Bürosu olarak miras hukukundan kaynaklı ihtilaflarda ve dava süreçlerinde hak kaybı yaşanmaması adına müvekkillerimizin yanlarındayız.

Evren hukuk bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz aşağıdadır.

 • Mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin mirasçılık belgesi dava ve işlemlerinde vekaleten temsil,
 • Vasiyetname hazırlanması,
 • Miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Sağ kalan eşin miras payına ilişkin hak ve alacaklara ilişkin davaların açılması ve dava sürecinin yürütülmesi,
 • Miras bırakanın sağlığında yada ölüme bağlı tasarrufta bulunmak suretiyle, saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal ettiği durumlarda, tenkis davası açılması ve dava sürecinin yürütülmesi,
 • Terekenin tespiti davalarının hazırlanması ve dava sürecinin yürütülmesi,
 • Miras bırakanın, yasal koşulların varlığı halinde saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilmesine ilişkin ölüme bağlı tasarrufta bulunabilmesine ilişkin, hukuki destek verilmesi,
 • Murisin yasal mirasçılarını, terekesinden mahrum bırakmak amacıyla, gerçeğe aykırı şekilde muvazaalı olarak yaptığı devir işlemlerinin iptali için muris muvazaası davasının açılması ve dava sürecinin yürütülmesi,
 • Mirasçılıktan çıkarma, vasiyetname ile yapıldığından, iptal davası şartları bulunduğunda, iptal davası açılması ve dava sürecinin yürütülmesi,
 • Mirasın reddine ilişkin davaların açılması ve dava sürecinin yürütülmesi,
 • Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davaların açılması ve dava sürecinin yürütülmesi,
 • Murisin terekesinde yer alan varlıkların, yasal ve/veya atanmış miracılar arasında paylaşılmaması durumunda ortaklığın giderilmesi davası açılması ve dava sürecinin yürütülmesi,
 • Mevcut vasiyetnameden dönülmesi sürecinin hazırlanması ve dava sürecinin yürütülmesi,
 • Miras sözleşmesinin sona ermesine, iptaline ilişkin sürecin hazırlanması ve yürütülmesi,
 • Miras payına ilişkin denkleştirme davalarının açılması ve dava sürecinin yürütülmesi
İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.